1 1402/12/23

جلسه دفاع رساله: سید حسین علوی سلطانی، گروه مهندسی کامپیوتر

عنوان رساله: کنترل نامتمرکز سامانه‌های خود وفقی با رویکرد اشتراک اطلاعات

1 1402/12/23

جلسه دفاع پایان نامه: حسین زهتاب آذری، گروه مهندسی کامپیوتر

عنوان پایان نامه: زمانبندي خودوفقی کارهاي بلادرنگ در رايانش ابري با رويكرد يادگيري تقويتی عميق

2 1402/12/21

جلسه دفاع پایان نامه: نازنین صیاد مژده بر، گروه مهندسی پزشکی-بیوالکترونیک

عنوان پايان نامه: تشخيص احساسات مرتبط با رويا با استفاده از پردازش سيگنال EEG

5 1402/12/19

جلسه دفاع پایان نامه: کیمیا شهبازی، گروه مهندسی پزشکی-بیوالکترونیک

عنوان پایان نامه: ارائه يك رابط غيرفعال مغز-كامپيوتر تعميم پذير در جلسات متعدد براي تشخيص باركاري ذهني

2 1402/12/19

جلسه دفاع پایان نامه: رومینا مقدم، گروه مهندسی پزشکی-بیوالکترونیک

عنوان پایان نامه: تشخیص افسردگی از روی سیگنال های الکتروانسفالوگرام با استفاده از ویژگی های آنتروپی

428 1402/12/16

ابقا و انتصاب مدیران گروه های آموزشی

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه مدیران گروه های معماری سیستم‌های کامپیوتری ، مهندسی کامپیوتر،‌ مهندسی ساخت و تولید، حقوق بین الملل و خون شناسی منصوب و مدیر گروه حشره شناسی کشاورزی دانشکده کشاورزی در سمت خود ابقا شد.

80 1402/12/05

جلسه دفاع پایان نامه: سید محمد سالم، گروه الکترونیک

عنوان پایان نامه: اتوترانسفورماتور ac-ac حالت جامد

101 1402/12/01

جلسه دفاع رساله: سید حسن صفاری، گروه الکترونیک

عنوان رساله: طراحی و ساخت یک کانال میکروفلوئیدیکی برای ارزیابی تخمک موش و تحلیل نتایج با کمک پردازش تصویر

ادامه اخبار...