فرم‌های آموزشی

عنوان گروه کاربری تعداد دریافت
فرم شماره 9: تسویه حساب مشترک 426
فرم شماره 6: فرم تعیین استاد راهنما و عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد 354
فرم شماره 7: فرم تعیین موضوع سمینار کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 317
فرم شماره 3: فرم تعیین موضوع سمینار1 دکتری دکتری 242
فرم شماره 2: تعیین استاد راهنمای دانشجوی دکتری دکتری 173
فرم شماره 1: تمدید تحصیلی دکتری دکتری 112
فرم شماره8: فرم انصراف از تحصیل مشترک 101
فرم شماره 14: فرم درخواست صدور گواهی ( اعلام معدل، ارزیابی جامع، اعلام فراغت ار تحصیل، اعلام رتبه) مشترک 94
فرم شماره5: تمدید تحصیلی اول کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 85
فرم شماره4: تمدید تحصیلی دوم کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 83
فرم شماره 17: درخواست بررسی مدارک پزشکی مشترک 73
فرم شماره11: فرم درخواست مرخصی تحصیلی مشترک 68
فرم شماره 18: فرم طرح در کمیسیون موارد خاص فرم 1و2 مشترک 37
فرم شماره 13: درخواست مجوز خروج از کشور (سفرهای زیارتی و ساحتی) مشترک 34
فرم شماره 16: تقاضانامه تبدیل شیوه ی تحصیلی از آموزشی - پژوهشی به شیوه ی آموزشی مشترک 29
فرم شماره 15: تقاضانامه تبدیل شیوه تحصیل دانشجوی دوره آموزش مجازی (الکترونیکی) مشترک 10

فرم‌های پژوهشی

عنوان گروه کاربری تعداد دریافت
فرم شماره 12: خلاصه آئین نگارش پایان‌نامه/ رساله مشترک 651
فرم شماره 13: الگوی چکیده پایان‌نامه/رساله مشترک 562
فرم شماره 3: اطلاعیه جلسه دفاع مشترک 419
فرم شماره 2: فرم صورت جلسه ارائه شفاهی گزارش پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 388
فرم شماره 1: دفاع از موضوع پیشنهادی رساله دکتری دکتری 354
فرم شماره 26: فرم دفاع از رساله دکتری دکتری 248
فرم شماره 4: تغییر استاد مشاور مشترک 151
فرم شماره 14: فرم های لازم برای فرصت مطالعاتی دانشجویان مشترک 94
فرم شماره11: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران مشترک 91
فرم شماره 6: تقاضای تغییر عنوان پایان نامه /رساله مشترک 77
فرم شماره 10: فرم انتخاب پایان نامه/ رساله برتر دانشجویی مشترک 69
فرم شماره 25: تعهدنامه دانشجویان و پژوهشگران برای انجام کار در آزمایشگاه و عرصه پژوهشی مشترک 66
فرم شماره 9: صورت ریز هزینه های مصرفی پایان نامه مشترک 63
فرم شماره 8: فرم هزینه کرد پشتیبانی پایان‌نامه‌/ رساله مشترک 62
فرم شماره 18: طرح تحقيق پایان‌نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 58
فرم شماره 5: تعیین استاد راهنمای دوم پایان نامه / رساله مشترک 49
فرم شماره 23: آيين‌نامه حق مالكيت مادي و معنوي در مورد نتايج پژوهشهاي علمي دانشگاه تربيت مدرس مشترک 37
فرم شماره 24: آيين نامه چاپ پايان‌نامه (رساله‌)هاي دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس‌ مشترک 33
فرم شماره 19: طرح تحقيق رساله دکتری دکتری 28
فرم شماره 17: برگه صورتجلسه پيش‌دفاع دانشجويان دكتري دکتری 24
فرم شماره 15: شیوه نامه اجرایی پایان نامه کارشناسی ارشد ورودی 1400 به بعد کارشناسی ارشد 21
فرم شماره 21: برگه صورتجلسه سمينار شش ماهه دکتری 19
فرم شماره 28: ساختار شکلی پایان نامه /رساله مشترک 18
فرم شماره 31: گزارش سه ماهه ارشد کارشناسی ارشد 17
فرم شماره20: درخواست ارائه سمينار شش ماهه دکتری 17
فرم شماره 16: شیوه نامه دفاع از رساله دکتری ورودی 1400به بعد دکتری 12
فرم شماره 27: راهنمای تدوین پایان نامه و رساله مشترک 12
فرم شماره 30 : صورتجلسه ارائه شفاهی کارشناسی ارشد ورودی1400 کارشناسی ارشد 7
فرم شماره 22: درخواست خرید از محل اعتبار ویژه پژوهشی اساتید (گرنت) هیات علمی 6
فرم شماره 29: صورتجلسه شش ماهه دکتری ورودی1400 دکتری 6
فرم‌های اداری و مالی
عنوان گروه کاربری تعداد دریافت
فرم شماره 1: فرم دریافت کلید آزمایشگاه از امور اداری دانشکده مشترک 245
فرم شماره 2: برنامه حضور دانشجویان درآزمایشگاه مشترک 323
فرم شماره 3: مجوز استفاده از آزمایشگاه مشترک 560
فرم شماره 4: فرم انتقال اموال داخلی واحد مشترک 26
فرم شماره 5: فرم انتقال اموال مشترک 53
فرم شماره 6: فرم درخواست خروج اموال از دانشگاه مشترک 35
فرم شماره 8: کاربرگ درخواست مجوز فعالیت پژوهشی در دوره شیوع بیماری کرونا (پیوست شماره 1) مشترک 169