فهرست دروس


 

واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد مهندسی کنترل-گرایش نظریه کنترل

الف) دروس جبرانی

دروس جبرانی: 6 واحد

کد درس عنوان درس نوع واحد تعداد واحد
1 سیستم‌های کنترل خطی نظری 3
2 اصول کنترل مدرن نظری 3
 مجموع واحد  6 

- در صورتیکه دانشجویان ورودی دارای مدرک کارشناسی غیرمهندسی برق باشند، با توجه به نظر گروه و سوابق تحصیلی دانشجو دروس جبرانی تا حداکثر 3 درس به دانشجو پیشنهاد می گردد.

ب) دروس الزامی

دروس الزامی: 9 واحد

کد درس عنوان درس پیش نیاز نوع واحد تعداد واحد
13 کنترل بهینه اصول کنترل مدرن  نظری 3
15 کنترل چندمتغیره اصول کنترل مدرن  نظری 3
11 ریاضیات مهندسی پیشرفته ریاضیات مهندسی نظری 3
 مجموع واحد  9

ج) دروس اختیاری

دروس اختیاری: 12 واحد

کد درس عنوان درس پیش نیاز نوع واحد تعداد واحد
 14 کنترل دیجیتال  اصول کنترل مدرن  نظری 3
 21 کنترل فرآیندهای تصادفی   فرآیندهای تصادفی   نظری 3
 22 رباتیک   سیستم‌های کنترل خطی نظری 3
 23 کنترل تطبیقی  اصول کنترل مدرن   نظری 3
 24 هدایت و ناوبری  سیستم‌های کنترل خطی  نظری 3
 25 شناسائی سیستم   فرآیندهای تصادفی (همزمان)  نظری 3
 26 کنترل مقاوم  اصول کنترل مدرن   نظری 3
 27 کنترل فازی    سیستم‌های کنترل خطی   نظری 3
 28 کنترل عصبی    سیستم‌های کنترل خطی   نظری 3
 29 نظریه تخمین   فرآیندهای تصادفی (همزمان)  نظری 3
 30  سیستم‌های ابعاد بزرگ  فرآیندهای تصادفی (همزمان) نظری 3
 31 سیستم‌های کنترل زمان حقیقی    سیستم‌های کنترل خطی   نظری 3
 32 سیستم‌های وقایع گسسته  اصول کنترل مدرن   نظری 3
 16  کنترل غیرخطی   سیستم‌های کنترل خطی   نظری 3
 12  فرآیندهای تصادفی  جبرخطی نظری 3
 41 I مباحث ویژه در کنترل  ندارد نظری 3
 42  II مباحث ویژه در کنترل  ندارد نظری 3

- دانشجو باید 12 واحد با موافقت استاد راهنما و تصویب گروه از لیست دروس انتخابی جدول (ج) گرایش نظریه کنترل اخذ نماید.

- دانشجو می تواند تا حداکثر دو درس با نظر استاد راهنما و تصویب گروه از لیست دروس الزامی و اختیاری سایر گرایش های برق و دیگر رشته ها اخذ نماید.

ه) سمینار کارشناسی ارشد:  2 واحد

و) پروژه کارشناسی ارشد(پایان نامه): 6 واحد

ی) جمع واحدها:مجموع واحدهائی که دانشجو باید بگذراند 32 واحد می باشد. (واحدهای جبرانی اضافه بر 32 واحد است.)

واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد مهندسی کنترل-گرایش اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق

الف) دروس جبرانی

دروس جبرانی: 6 واحد

کد درس عنوان درس نوع واحد تعداد واحد
1 سیستم‌های کنترل خطی نظری 3
2 اصول کنترل مدرن نظری 3
 مجموع واحد  6 

- در صورتیکه دانشجویان ورودی دارای مدرک کارشناسی غیرمهندسی برق باشند، با توجه به نظر گروه و سوابق تحصیلی دانشجو دروس جبرانی تا حداکثر 3 درس به دانشجو پیشنهاد می گردد.

ب) دروس الزامی

دروس الزامی: 9 واحد

کد درس عنوان درس پیش نیاز نوع واحد تعداد واحد
13 کنترل صنعتی پیشرفته سیستم‌های کنترل خطی نظری 3
15 ابزاردقیق پیشرفته ندارد نظری 3
11 ریاضیات مهندسی پیشرفته ریاضیات مهندسی نظری 3
 مجموع واحد  9

ج) دروس اختیاری

دروس اختیاری: 12 واحد

کد درس عنوان درس پیش نیاز نوع واحد تعداد واحد
 14 کنترل دیجیتال  اصول کنترل مدرن  نظری 3
 21 کنترل فرآیندهای تصادفی   فرآیندهای تصادفی   نظری 3
 22 رباتیک   سیستم‌های کنترل خطی نظری 3
 36 کنترل ترافیک در شبکه‌های اینترنتی ندارد نظری 3
 24 هدایت و ناوبری 

سیستم‌های کنترل خطی

نظری 3
 25 شناسائی سیستم   فرآیندهای تصادفی (همزمان)  نظری 3
 13 کنترل بهینه اصول کنترل مدرن   نظری 3
 34 سیستم‌های کنترل از راه دور  اصول کنترل مدرن   نظری 3
 35 نرم‌افزار‌های کنترلی  کنترل صنعتی پیشرفته نظری 3
 33 کامپیوتر کنترل کنترل صنعتی پیشرفته نظری 3
 30  سیستم‌های ابعاد بزرگ  فرآیندهای تصادفی (همزمان) نظری 3
 31 سیستم‌های کنترل زمان حقیقی    سیستم‌های کنترل خطی   نظری 3
 32 سیستم‌های وقایع گسسته  اصول کنترل مدرن   نظری 3
37 کنترل حرکت   سیستم‌های کنترل خطی   نظری 3
 12 سیستم‌های کنترل هوشمند     سیستم‌های کنترل خطی   نظری 3
38 سیستم‌های خبره و هوش مصنوعی ندارد نظری 3
39  سیستم‌های عیب‌یابی و کنترل تحمل‌پذیر خطا    سیستم‌های کنترل خطی   نظری 3
 41 I مباحث ویژه در کنترل  ندارد نظری 3
 42  II مباحث ویژه در کنترل  ندارد نظری 3

- دانشجو باید 12 واحد با موافقت استاد راهنما و تصویب گروه از لیست دروس انتخابی جدول (ج) گرایش اتوماسیون صنعتی و ابزار‌دقیق اخذ نماید.

- دانشجو می تواند تا حداکثر دو درس با نظر استاد راهنما و تصویب گروه از لیست دروس الزامی و اختیاری سایر گرایش های برق و دیگر رشته ها اخذ نماید.

ه) سمینار کارشناسی ارشد:  2 واحد

و) پروژه کارشناسی ارشد(پایان نامه): 6 واحد

ی) جمع واحدها:مجموع واحدهائی که دانشجو باید بگذراند 32 واحد می باشد. (واحدهای جبرانی اضافه بر 32 واحد است.)