زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
محمدحسن قاسمیان یزدی مخابرات- سیستم استاد مهندسی برق- مخابرات- میدان و امواج پردازش و آنالیز سیگنال‌ها و تصاوير، ادغام اطلاعات، مهندسی سنجش از دور
احمدرضا شرافت مخابرات- سیستم استاد مهندسی برق- مخابرات- میدان و امواج سيستم ‌ها و شبكه‌هاي مخابراتي، روش‌های پیشرفته پردازش سيگنال
پائیز عزمی مخابرات- سیستم استاد مهندسی برق- مخابرات- میدان و امواج تخصیص منابع در شبکه های مخابرات سيار نسل پنجم-امنیت در لایه فیزیکی شبکه های مخابراتی-شبکه های مخابرات مولکولی- مخابرات نوری آماری
حمید سعیدی مخابرات- سیستم استادیار مهندسی برق- مخابرات- میدان و امواج تئوری اطلاعات و کدینگ، مخابرات بی سیم، تخصیص منابع در شبکه‌های مخابراتی
محمدحسن قاسمیان یزدی مخابرات- سیستم استاد مهندسی برق-مخابرات 1-پردازش و آنالیز سیگنال‌ها و تصاویر 2- ادغام اطلاعات 3- مهندسی سنجش از دور
احمدرضا شرافت مخابرات- سیستم استاد مهندسی برق-مخابرات سیستم ‌ها و شبكه‌های مخابراتی، روش‌های پیشرفته پردازش سیگنال
پائیز عزمی مخابرات- سیستم استاد مهندسی برق-مخابرات 1-تخصیص منابع در شبکه های مخابرات سیار نسل پنجم 2-امنیت در لایه فیزیکی شبکه های مخابراتی 3-شبکه های مخابرات مولکولی 4-مخابرات نوری آماری
حمید سعیدی مخابرات- سیستم استادیار مهندسی برق-مخابرات 1-تئوری اطلاعات و کدینگ 2- مخابرات بی سیم 3-تخصیص منابع در شبکه‌های مخابراتی