زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# الکترونیک نوری پیشرفته (اختیاری ) وحید احمدی کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 15:00-16:30، هرهفته، سه شنبه ، 15:00-16:30
# مباحث ویژه (رادیو نرم افزاری) (اختیاری ) ابومسلم جان نثاری کارشناسی ارشد هرهفته، دو شنبه ، 11:00-12:30، هرهفته، چهار شنبه، 11:00-12:30
# مباحث ویژه (سامانه های الکترومکانیکی) (اختیاری ) سارا درباری کوزه کنان کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 08:00-09:30، هرهفته، سه شنبه ، 08:00-09:30
# زیست حسگرها (اختیاری ) سارا درباری کوزه کنان کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 13:30-15:00، هرهفته، سه شنبه ، 13:30-15:00
# مبدل های داده مجتمع (A/D|D/A) (اختصاصی ) سعید سعیدی کارشناسی ارشد هرهفته، دو شنبه ، 13:30-15:00، هرهفته، چهار شنبه، 09:30-11:00
# مدارهای مجتمع یکپارچه ریز موج (اختیاری ) سعید سعیدی کارشناسی ارشد هرهفته، دو شنبه ، 15:00-16:30، هرهفته، چهار شنبه، 13:30-15:00
# نانو الکترونیک (اختیاری ) داوود فتحی کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 09:30-11:00، هرهفته، سه شنبه ، 09:30-11:00
# پردازش سیگنالهای دیجیتال (اختیاری ) مجتبی لطفی زاد کارشناسی ارشد هرهفته، دو شنبه ، 15:00-16:30، هرهفته، چهار شنبه، 13:30-15:00
# مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی (RFIC) (اختصاصی ) عبدالرضا نبوی کارشناسی ارشد هرهفته، دو شنبه ، 08:00-09:30، هرهفته، چهار شنبه، 08:00-09:30
# مدارهای مجتمع خطی پیشرفته (CMOS) (اختیاری ) امیر نیک پیک کارشناسی ارشد هرهفته، دو شنبه ، 16:30-18:00، هرهفته، چهار شنبه، 15:00-16:30