زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# مدارهاي مجتمع خطي (CMOS) (اختیاری) نبوي عبدالرضا کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 08:00-09:30 مکان: 6.01 درس(ت): چهار شنبه 08:00-09:30 مکان: 6.01
# مباحث ويژه (طراحي سنتزكننده هاي فركانسي) (اختیاری) اساتيد گروه آموزشي کارشناسی‌ارشد درس(ت): دوشنبه 09:30-11:00 مکان: 6.01 درس(ت): چهارشنبه 08:00-09:30 مکان: 6.09
# مدارهاي مجتمع نوري (اختیاری) سعيدي سعيد کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 13:30-15:00 مکان: پ 3 درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:00 مکان: پ 3
# مباحث ويژه (افزاره هاي نيم رساناي پيشرفته) (اختیاری) مروج فرشي محمدكاظم کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.01 درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.01
# الكترونيك نوري (اختیاری) احمدي وحيد کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.01 درس(ت): دو شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.01
# مدارهاي مجتمع خيلي فشرده (VLSI) (اختیاری) جان نثاري ابومسلم کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 11:00-12:30 مکان: پ 3 درس(ت): چهار شنبه 11:00-12:30 مکان: پ 3
# الكترونيك كوانتومي (اختیاری) مروج فرشي محمدكاظم کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 08:00-09:30 مکان: 6.01 درس(ت): سه شنبه 08:00-09:30 مکان: 6.01
# پردازش تصوير (اختیاری) كبير احسان اله کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.01 درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.01
# مباحث ويژه (فيلترهاي ديجيتال) (اختیاری) لطفي زاد مجتبي کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.01 درس(ت): چهار شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.01
# تئوري و فناوري ساخت افزاره هاي نيم رسانا (اختیاری) درباري كوزه كنان سارا کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 09:30-11:00 مکان 6.09/ درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان 6.09
# مباحث ويژه در الكترونيك (فيزيك حالت جامد) (اختیاری) درباري كوزه كنان سارا کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.01 درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.01
# افزاره های نیم رسانا (اصلی) فتحی داوود کارشناسی‌ارشد یک شنبه 13:30-15:00 مکان: P6 / سه شنبه 13:30-15:00 مکان: p2