فهرست دروس


 
ردیف نام درس نوع درس تعداد واحد نام مدرس روز تدریس ساعت تدریس کلاس
نظری عملی
1 ادوات نیمه هادی 2   3   دکتر مروج فرشی یکشنبه
سه شنبه
8-9/20  
2 شبیه سازی در
ادوات نیمه هادی
  3   دکتر پنجشنبه 8-10 1-115
3 کوانتوم الکترونیک 1 اختیاری 3   دکتر مروج فرشی یکشنبه
سه شنبه
9/30-11 6/701
4 مباحث ویژه(VHDL)   3   دکتر یکشنبه 13/30-16/30 412
5 مباحث ویژه 1 (پردازش تصویر)   3   دکتر کبیر دوشنبه
چهارشنبه
9/30-10/50 6/701
6 تئوری و تکنولوژی ساخت
قطعات نیمه هادی 1
اختیاری 3   دکتر وحید احمدی یکشنبه
سه شنبه
8-9/30 6/701
7 طراحی مدارهای
مجتمع خطی
اختیاری 3   دکتر نبوی شنبه
چهارشنبه
8-9/20 1-115
8 الکترونیک نوری 2 اختیاری 3   دکتر وحید احمدی یکشنبه
سه شنبه
9/30-11 1-118
1-116
9 بازشناسی الگو 2   3   دکتر کبیر دوشنبه
چهارشنبه
8-9/20 6/701
10 پردازش گفتار   3   دکتر لطفی زاد سه شنبه
یکشنبه
15-16/20 6/701
11 پردازش سیگنالهای
دیجیتال DSP
اختیاری 3   دکتر لطفی زاد دوشنبه
چهارشنبه
15-16/20 6/701