متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای رامین نیک‌زاد، گروه مهندسی قدرت

خلاصه خبر: ارزیابی بهبود تخمین‌حالت در سیستم توزیع با استفاده از زیرساخت‌های اندازه‌گیری پیشرفته(AMI)

  • عنوان: ارزیابی بهبود تخمین‌حالت در سیستم توزیع با استفاده از زیرساخت‌های اندازه‌گیری پیشرفته(AMI)
  • ارائه‌کننده: رامین نیک‌زاد
  • استاد راهنما: دکتر محمودرضا حقی‌فام
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر حسین سیفی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر علیرضا فریدونیان (دانشگاه: خواجه نصیر طوسی )
  • مکان: مرکز مطالعات و برنامه ریزی سیستم قدرت
  • تاریخ: 97/11/14
  • ساعت: 11:30

چکیده: در سالهای اخیر نفوذ تولیدات پراکنده و انرژیهای تجدیدپذیر در شبکه توزیع افزایش یافته است. از آنجایی که نفوذ تولیدات پراکنده در شبکه توزیع باعث ایجاد نوسانات در شبکه شده است، لزوم پایش و مدیریت شبکه توزیع بیشتر از گذشته احساس میشود. در بسیاری از سیستمهای توزیع، سیستم پایش و مدیریت، بسیار ابتدایی میباشد. همچنین تعداد محدودی از اندازهگیرهای بههنگام در شبکه توزیع موجود میباشد. در شبکه توزیع به علت گستردگی و فراوان بودن تعداد نقاط، گسترش نظارت بیدرنگ هزینه زیادی دارد که اخیرا با گسترش استفاده از زیرساختهای اندازهگیری پیشرفته(AMI) در سیستم توزیع امکانپذیر شده است. استفاده از داده‌های اندازه‌گیری شده توسط زیر ساخت‌های اندازه‌گیری پیشرفته در کنار اندازهگیرهای موجود برای تخمین‌حالت سیستم توزیع، علاوه بر اینکه از لحاظ اقتصادی و فنی توجیه‌پذیر می‌باشد، باعث افزایش دقت تخمین‌حالت میشود. مهم‌ترین چالش در استفاده از داده‌های اندازه‌گیرهای هوشمند به منظور تخمین‌حالت سیستم توزیع، عدم هم‌زمانی ارسال دادهها و زیاد بودن زمان دوره‌تناوب ارسال داده می‌باشد. در این پایان نامه الگوریتمی بر پایه گروه‌بندی اندازه‌گیرهای هوشمند به منظور ارسال هم‌زمان داده‌ها در هرکدام از گروهها، با لحاظ نمودن قید پهنایباند و خطای تخمینحالت مطرح شده است. در الگوریتم ارائه شده، در صورتی که با هم‌زمان نمودن گروه‌های مختلف از اندازه‌گیرها شرط خطای تخمین‌حالت ارضا نشود، اندازه‌گیرهایی در سایر نقاط شبکه جایابی می‌شوند تا خطای تخمین‌حالت در ناحیه مجاز قرار گیرد. نتایج نشان می‌دهد که با این روش می‌توان تخمین‌حالت را در سیستم توزیع با استفاده از داده های AMI به نحوی اجرا نمود تا حالت‌های نامعلوم شبکه در حد قابل قبول برای سیستم توزیع، تخمین زده شوند.
کلمات کلیدی: زیرساختهای اندازهگیری پیشرفته، تخمینحالت، جایابی اندازهگیرها، عدم همزمانی اندازهگیرهای هوشمند، الگوریتم کرم شبتاب

14 بهمن 1397 / تعداد نمایش : 297