آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مهندسی برق- مخابرات- میدان و امواج محمدحسن قاسمیان یزدی مخابرات- سیستم استاد مشاهده مشاهده
مهندسی برق- مخابرات- میدان و امواج احمدرضا شرافت مخابرات- سیستم استاد مشاهده مشاهده
مهندسی برق- مخابرات- میدان و امواج پائیز عزمی مخابرات- سیستم استاد مشاهده مشاهده
مهندسی برق- مخابرات- میدان و امواج حمید سعیدی مخابرات- سیستم استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی برق-الکترونیک محمدکاظم مروج فرشی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک و فوتونیک استاد مشاهده مشاهده
مهندسی برق-الکترونیک وحید احمدی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک و فوتونیک استاد مشاهده مشاهده
مهندسی برق-الکترونیک داوود فتحی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک و فوتونیک استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی برق-الکترونیک عبدالرضا نبوی مدارهای مجتمع آنالوگ و دیجیتال استاد مشاهده مشاهده
مهندسی برق-الکترونیک ابومسلم جان نثاری مدارهای مجتمع آنالوگ و دیجیتال استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی برق-الکترونیک سعید سعیدی مدارهای مجتمع آنالوگ و دیجیتال استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی برق-الکترونیک سارا درباری کوزه کنان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک و فوتونیک استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی برق-الکترونیک مجتبی لطفی زاد مدارهای مجتمع آنالوگ و دیجیتال استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی برق-قدرت مصطفی محمدیان الكترونیك قدرت دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی برق-قدرت حسین سیفی سیستم ‌های قدرت استاد مشاهده مشاهده
مهندسی برق-قدرت علی یزدیان ورجانی الكترونیك قدرت استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی برق-قدرت محسن پارسامقدم سیستم‌ های قدرت استاد مشاهده مشاهده
مهندسی برق-قدرت محمودرضا حقی فام سیستم ‌های قدرت استاد مشاهده مشاهده
مهندسی برق-قدرت محمدکاظم شیخ الاسلامی سیستم ‌های قدرت دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی برق-قدرت رضا بیرانوند الکترونیک قدرت استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی برق-کنترل حمیدرضا مومنی كنترل دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی برق-کنترل وحید جوهری مجد كنترل دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی برق-کنترل محمدتقی حمیدی بهشتی کنترل دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی برق-کنترل سجاد ازگلی کنترل دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی برق-کنترل مهدی سجودی کنترل استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی برق-کنترل امین رمضانی کنترل استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی برق-مخابرات محمدحسن قاسمیان یزدی مخابرات- سیستم استاد مشاهده مشاهده
مهندسی برق-مخابرات احمدرضا شرافت مخابرات- سیستم استاد مشاهده مشاهده
مهندسی برق-مخابرات پائیز عزمی مخابرات- سیستم استاد مشاهده مشاهده
مهندسی برق-مخابرات حمید سعیدی مخابرات- سیستم استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی پزشکی علی محلوجی فر مهندسی پزشكی (بیوالكترونیك) دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی پزشکی بابک محمدزاده اصل مهندسی پزشكی (بیوالكترونیك) استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی کامپیوتر-سیستم های نرم افزاری سعید جلیلی مهندسی کامپیوتر دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی کامپیوتر-سیستم های نرم افزاری نصراله مقدم چرکری مهندسی کامپیوتر دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی کامپیوتر-سیستم های نرم افزاری مهدی آبادی مهندسی کامپیوتر استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی کامپیوتر-سیستم های نرم افزاری بهزاد اکبری نودوزقی مهندسی کامپیوتر استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی کامپیوتر-سیستم های نرم افزاری محمد صنیعی آباده مهندسی کامپیوتر دانشیار مشاهده مشاهده