متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: زهرا رضایی علی‌آباد، گروه مهندسی الکترونیک

خلاصه خبر:

  • عنوان: طراحی و شبیه‌سازی ایزولاتور تمام نوری برپایه ساختار بلورفوتونی به کمک تزریق سیال غیرخطی نوری
  • ارائه‌کننده: زهرا رضایی علی‌آباد
  • استاد راهنما: دکتر محمدکاظم مروج‌فرشی
  • استاد ناظر خارجی: دکتر زهرا شهشهانی (دانشگاه: الزهرا)
  • استاد ناظر داخلی: دکتر سارا درباری
  • استاد مشاور: دکتر فخرالدین نظری
  • مکان: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، کلاس 216
  • تاریخ: 1395/7/14
  • ساعت: 13:30

چکیده
در این پایان طراحی و شبیه‌سازی ایزولاتور تمام نوری مبتنی بر ساختار بلور فوتونی خطی با روش تزریق سیال نوری غیرخطی ارائه شده است. از آنجا که شرط لازم برای ایجاد گذردهی نامتقارن )ایزولاتور نوری( به کمک ساختارهای غیرخطی شکستن تقارن ساختار است، این امر در بلور فوتونی طراحی شده، که دارای مسیر موجبری نامتقارن مکانی است، برای اولین بار با تزریق سیال غیرخطی در حفرههای هوا در مکانهای انتخابی، ایجاد شده است. غیر خطیت این سیالها از نوع غیر خطیت کر است. نتایج نشان داد که با استفاده از این ساختارغیرفعال ساده، می توان به اختلاف نرخ گذردهی بسیار مطلوب dB92/27 در طول موج nm38/1550، که در پنجره C مخابرات نوری قرار دارد، دست یافت. توان نور ورودی برای دستیابی به این اختلاف نرخ گذردهی، mW4/2 است. میزان انتقال نور در مسیر برگشت در طول موج مذکور برابر با dB58/12- است، که برای ساختارهای غیرفعال مقدار بسیار خوبی است. علاوه بر قابلیت بازپیکربندی، از دیگر مزیتهای این ایزولاتور، قابلیت مجتمع شدن آن به دلیل کم بودن مساحت ساختار است. طراحی این ایزولاتور در یک ساختار بلور فوتونی دو بعدی با شبکه شش ضلعی از حفره های هوا در ماده سیلیکون خطی صورت گرفته است. دوره تناوب برای این شبکه nm420a= و شعاع حفرههای هوا a3/0r= است. ضریب شکست مؤثر سیلیکون 89/2و ضریب شکست اصلی سیالهای تزریق شده، 75/1 و 95/1 است. ضریب غیرخطی)کر( سیالها esu11-10×2 است. نور ورودی دارای قطبش الکتریکی TE است.

کلمات کلیدی
بلورفوتونی، گاف فوتونی، نمودار پاشندگی، غیرخطیت کر، سیال نوری، ایزولاتور نوری

17 مهر 1395 / تعداد نمایش : 1900